ITS | 방범용 고화질 인식시스템
방범용 고화질 인식시스템


CONTACT US
고객상담
055-312-0365
김해공장
055-312-1488
본사팩스
055-329-0365
 
서울지사
주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 773-4, 6층
전화 : 02-555-0365, 팩스 : 02-566-0365
광주지사
주소 : 광주광역시 북구 금호로 63-1
전화 : 062-515-0365, 팩스 : 062-525-0365
(주)유니시큐 : 경상남도 김해시 김해대로 2283번길 4 (봉황동)    /    대표 : 정선애    /    사업자등록번호 : 615-81-77921
고객상담전화 : 055-312-0365    /    김해공장 : 055-312-1488    /    본사팩스 : 055-329-0365
Copyright(c) 2013 UNISECU.KR. All right reserved.
상호:이룸애드 / 전화:055-322-3412 - 대표:권경록 / 주소:경남 김해시 분성로 400, 301호(동상동, 두은빌딩) / 사업자등록번호:615-04-45603